czekoladka89

73 teksty – auto­rem jest cze­kolad­ka89.

W życiu jaj w kuchni prym wiodą trzy sma­ki słod­ki, slo­ny, kwaśny. .. 

myśl • 30 kwietnia 2016, 00:20

Żyje­my ra­zem ale tak jak­by obok siebie w dwóch zu­pełnie in­nych światach 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 kwietnia 2016, 05:49

W całej tez życiowej układan­ce je­den ele­ment nie pa­sował mi do całej reszty mi­mo to próbo­wałam na si­le go do­paso­wać.Te­raz wiem jak wiel­ki błąd popełniłam. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 marca 2015, 10:26

Kiedys ktoś za­pytał mnie cze­go chce od zycia..?
Od­po­wie­działam byś szczęśliwą..
Na co ta oso­ba za­pytała: A czym dla Ciebie jest to szczęscie,co może Ci je dać.?
Nic nie odpowiedziałam..
Bo wciąż szu­kam od­po­wie­dzi na to py­tanie .
Wciąż poszu­kuje każde­go dnia bardziej.
I jes­tem jak de­tek­tyw z nieroz­wiąza­na zagadką.
Wciąż układam te sa­me puzzle ale ja­kos żaden ele­ment do siebie nie pasuje.
Ta cho­ler­na układanka...
Będe ja układać przez całe życie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 marca 2015, 11:51

Ten je­den moment
Jed­na chwi­la,która uświada­mia Ci, że nie war­to pla­nować życia krok po kroku.
Wy­daje nam się że mu­simy mieć wszys­tko pod kon­trolą,że dzięki te­mu nasze życie będzie lepsze....
Uświado­mienie so­bie w jak wiel­kim błedzie jes­teśmy jest połową sukcesu...
Każda ko­lej­na połowa to chwi­la nie ob­je­ta kontrolą... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 lutego 2015, 13:07

Le­piej myśleć ne­gatyw­nie i się zas­koczyć po­zytyw­nie niż mys­lec po­zytyw­nie i się rozczarować... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 stycznia 2015, 22:17

Im bar­dziej poz­na­je ludzi, tym bar­dziej ce­nie so­bie włas­ne to­warzys­two. .. 

myśl • 26 stycznia 2015, 23:58

Myśli cza­sem są jak płat­ki róż wied­na w mgnieniu oka 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 listopada 2014, 00:46

To co na pier­wszy rzut oka wy­daje się być proste..
Zaz­wyczaj jest naj­bar­dziej skomplikowane.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 listopada 2014, 01:23

Nie wiem ja­kie to życie ma sens kiedy wszys­tko jest ta­kie poz­ba­wione ko­loru... Wszys­tko jest al­bo czar­ne al­bo białe i nie ma nic po­między.I nikt mnie nie ro­zumie bo jes­tem tak skom­pli­kowa­na w swo­jej prostocie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 sierpnia 2014, 01:17
czekoladka89

Zalogowalam sie na tym profilu ponieważ bardzo lubie pisć i czytac cytaty oraz wiersze

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

30 kwietnia 2016, 12:23krysta sko­men­to­wał tek­st W życiu jaj w [...]

30 kwietnia 2016, 02:07one drop for all sko­men­to­wał tek­st W życiu jaj w [...]

30 kwietnia 2016, 01:56one drop for all sko­men­to­wał tek­st W życiu jaj w [...]

21 marca 2015, 17:51krysta sko­men­to­wał tek­st W całej tez życiowej [...]

21 marca 2015, 10:31zielonomodra sko­men­to­wał tek­st W całej tez życiowej [...]

21 marca 2015, 10:26czekoladka89 do­dał no­wy tek­st W całej tez życiowej [...]

16 marca 2015, 17:07Ragroth sko­men­to­wał tek­st Kiedys ktoś za­pytał mnie [...]

16 marca 2015, 12:21zielonomodra sko­men­to­wał tek­st Kiedys ktoś za­pytał mnie [...]

16 marca 2015, 11:55mechaa sko­men­to­wał tek­st Kiedys ktoś za­pytał mnie [...]

16 marca 2015, 11:51czekoladka89 do­dał no­wy tek­st Kiedys ktoś za­pytał mnie [...]